Language English Thai
BSM Maxline


โครงคร่าวเหล็ก BSM Maxline ใช้เป็นโครงคร่าว หลัก และโครงคร่าวซอย พร้อมชุดแขวนที่ออกแบบเฉพาะเพื่อการติดตั้งง่าย รวดเร็ว ได้ฝ้าเพดานที่แข็งแรง ทนทานและสวยงาม สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ น้อยกว่า 120 นิวตัน / เมตร ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.863-2532 ชั้นคุณภาพที่ 2
Leader Innovative Wall and Ceiling Systems